.

.

Kamos Forskerbøkene: Obs: siden brukes kun som mal.

.

NEXT INFO BØKER Last-Ned NextTV/Media Kunde Utgi? Vitenskap Altet Filosofisk MatriX NØD/Praktisk NasjonalBibl. FAG-Vitenskap Wikipedia Matematikk Informatikk Fysikk Kjemi Geovitenskap Biologi Medisin Farmasi Psykologi Odontologi Samfunnsvitenskap Humaniora Teknologi

.

Kommer med temalinker

Kommer med temalinker

.

xxxxxxxxxxx FAG-Vitenskap FAG-Vitenskap Wikipedia Forskning . Fagfilosofi . Bevissthetsfilosofi . Vitenskapsfilosofi . Vitenskapsteori

INTRO OM VITENSKAPS-FORSTÅELSEN!

DYPDYKK I VITENSKAPEN og ANSVARET!

EN SPESIELL VITENSKAPS-TEORI

Foruten å melde seg på fag-studier eller internett-studier selv, bør man slå opp på wikipedia om emner og oppdelinger, samlinger her som folk er med på styre en del av selv, og på den faglige rettledningen som kan være viktigst som universiteter, fag og universitets-bibliotek gjør sine oppsummeringer i, nemlig store norske internett-leksikon. Grunnen er at disse to utfyller hverandre ofte. Det betyr ikke at man skal isolere annen internett-beskrivelse, men oftest har disse en del sikker veiledning om emner. Store norske er mest innringende for hovedtemaer. Om fagfeltet direkte har wikipedia mange spesialiseringer.

NEXT Egne INFO-Oversikter: får snart linker: A: OVERSIKT VITENSKAPER: B: VITENSKAPS-HISTORIEN1 ,C: GJENNOMBRUDDENE ,D: :RÅDENDE TEORIER: UNIVERSET PARTIKKELFYSIKKEN BIOLOGIEN HJERNEFORSKNINGEN · FAG-VITENSKAPER OG TEKNOLOGIEN · ØKOLOGI OG MILJØ · JORDAS FREMTID!
UNDER: BEVISSTHETS-VITENSKAPER OG PRAKTISK-TEORETISKE VITENSKAPER: FAG-VITENSKAP

Fag-feltene som vitenskaps-emner fordeler seg over.
Vitenskap:

1 Religion og Filosofi
2 Filosofiens fag-disipliner
3 Vitenskaps-teori
4 Vitenskaps-filosofi
5 Kunnskap
6 Teorier om kunnskap
7 Forskningsmetode
8 Eksakte vitenskaper
9 Ånds-vitenskap
10 Erfaringskunnskap /Erfarings-vitenskaper

Vitenskap er systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller Forskning. For eksempel sier vi at noe er vitenskap hvis det følger visse kriterier for god forskning. Vitenskap kan også betegne et fagområde som er gjenstand for slik undersøkelse eller forskning. For eksempel omtaler vi fagområdet som studerer naturen på en vitenskapelig måte, for Natur-vitenskap. Vitenskapen stiller krav om fyllestgjørende bevis for eller begrunnelse av de påstandene som fremsettes. Ordet vitenskap brukes både om selve forskningsvirksomheten og om de systematisk ordnede resultatene som fremkommer. Man skjelner blant annet mellom
empirisk vitenskap,
som for eksempel
fysikk og psykologi, og
formalvitenskap
, som for eksempel
matematikk. geometri Videre SKILLER man mellom
naturvitenskap,humaniora og samfunnsvitenskap.
Humaniora studerer uttrykk for menneskelige evner til å forstå, utforske og forme de åndelige/bevisste egenskaper, og materielle betingelser, for sine liv. Humaniora; humanistiske vitenskaper Humaniora i det norske universitetssystemet omfattar fag som
arkeologi,
medievitskap,
musikkvitskap,
religionsvitskap,
teatervitskap,
historie,
kunsthistorie,
religionshistorie,
idéhistorie,
digital kultur,
konservering,
filologi,
språkvitskap,
litteraturvitskap, og
filosofi.
Ordet humaniora kommer fra latin som del av uttrykket, studiet; humaniora– 'Studium av menneskelege saksforhold', i motsetning til studiet av divinitatis–: studium av de guddommelege saks-emner'. I denne arkaiske betydningen er humaniora avgrenset til studiet av latinsk og gresk språk og skriftkultur. I nyere norsk sammenheng betyr humaniora det samme som
humanvitenskaper,
humanistiske vitenskaper,
humanistiske fag,
menneskevitenskaper eller
åndsvitenskapar.
Søk om disse i Leksikon og FAG-studier
Matematikk

Informatikk
Fysikk

Kjemi

Geovitenskap

Biologi

Medisin

Farmasi

Psykologi

Odontologi

Samfunnsvitenskap

Humaniora

Teknologi

xxxxxxxxxxx